EvroFlor 40, premiks za mediciniranu ishranu 500 g

EvroFlor 40, premiks za mediciniranu ishranu 500 g

No Comments on EvroFlor 40, premiks za mediciniranu ishranu 500 g

 

Farmaceutski oblik: Premiks za mediciniranu hranu

Sastav: Florfenikol 40mg/g; dekstroza, monohidrat

Farmakoterapijska grupa: antibakterijski lekovi za sistemsku primenu/amfenikoli

Upotreba: Lečenje i metafilaksa respiratorne bolesti svinja prouzrokovane sojevima Pasteurella multocida osetljivim na florfenikol.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV:

1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:
Aktivna supstanca:
Florfenikol............................. 40 mg
Pomoćne supstance:
Za kompletan spisak pomoćnih supstanci videti 6.1.

INDIKACIJE: Lečenje i metafilaksa respiratorne bolesti svinja prouzrokovane sojevima Pasteurella multocida osetljivim na florfenikol. Pre upotrebe leka potrebno je potvrditi prisustvo oboljenja u zapatu.

KONTRAINDIKACIJE:

Lek se ne sme primenjivati:
- kod životinja sa poznatom preosetljivošću na florfenikol ili pomoćnu supstancu u sastavu leka;
- nazimicama i krmačama u toku graviditeta i laktacije;
- nerastovima koji služe za priplod

NEŽELJENA DEJSTVA: Moguće je prolazno smanjenje unosa vode i hrane. Kod tretiranih svinja se može javiti razmekšan feces (proliv), crvenilo i edem perianalne regije, pa čak i prolapsus rektuma. Ove promene su prolaznog karaktera, spontano se povlače i ne utiču na opšte zdravstveno stanje svinja.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Svinje (tovne svinje)

DOZIRANJE I NAČIN PRIPREME:

Način primene: Lek se primenjuje oralno, umešan u hranu.
Doziranje:
Lek se primenjuje oralnim putem, u dozi koja iznosi 10 mg florfenikola/kg t.m./dan (ekvivalentno 250 mg leka EvroFlor40 /kg t.m./dan), tokom 5 uzastopnih dana.
Način primene:
Uz pretpostavku da svinje unose 50 g hrane /kg t.m. (5% telesne mase), unos preporučene dnevne doze florfenikola od 10 mg/kg t.m./dan, postiže se umešavanjem leka u hranu u sledećem odnosu:
5 kg leka EvroFlor40 /1 tona hrane (ekvivalentno 200 g florfenikola/1t hrane ili 200 ppm). Ukoliko dnevna konzumacija hrane ne odgovara unosu od 5% telesne mase, količina potrebnog leka
koja se umešava u hranu se mora korigovati kako bi se osigurao unos preporučene doze florfenikola. Tada se količina premiksa koju treba umešati u 1kg hrane izračunava po sledećoj formuli:
250 mg leka/kg t.m./dan x prosečna telesna masa svinja (kg) = mg leka EvroFlor40
prosečan dnevni unos hrane (kg/jedinka) /kg hrane

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA: Da bi se obezbedilo precizno doziranje leka i sprečilo subdoziranje, treba precizno odrediti telesnu masu tretiranih životinja. Unos medicinirane hrane zavisi od kliničkog stanja životinje. Kako bi se osiguralo pravilno doziranje leka (10 mg florfenikola /kg t.m./dan), po potrebi treba korigovati koncentraciju leka u hrani (prema gore navedenoj formuli), a u odnosu na dnevnu konzumaciju hrane. Pri tome, maksimalna koncentracija florfenikola u hrani za svinje ne sme da prelazi 500 ppm (12,5 kg leka po 1 toni hrane), jer to može da smanji palatabilnost hrane i posledično dovede do slabije konzumacije. Za vreme terapije svinjama treba omogućiti slobodan pristup dovoljnim količinama vode za piće

KARENCA: Meso: 20 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA: Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece!

POSEBNA UPOZORENJA: Za primenu na životinjama.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:
Poželjno je da osobe (naročito one, koje su preosetljive na tetracikline i tiamulin) za vreme mešanja leka sa hranom ili pak davanja životinjama, nose zaštitne rukavice i masku, odnosno naočare. Razlog za ovo je moguća pojava iritacije ili senzibilizacije.
U slučaju akcidentalnog kontakta leka sa kožom ili sluznicom očiju, iste treba odmah isprati sa većom količinom sveže česmene vode.
Ukoliko se pojave alergijske reakcije (otok usana i/ili kapaka, crvenilo lica ili otežano disanje) treba odmah potražiti pomoć lekara, dok se životinjama (u zavisnosti od izraženosti simptoma) mora aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminici i glukokortikosteroidi.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA: Kontakt sa lekom može dovesti do senzibilizacije kože. Izbegavati kontakt leka sa kožom i očima. Osobe sa poznatom preosetljivošću na florfenikol treba da izbegavaju bilo kakav kontakt sa ovim lekom.
Izbegavati kontakt sa lekom pri umešavanju u hranu i davanju leka životinjama. Pri umešavanju leka u hranu potrebno je nositi zaštitnu opremu: zaštitno odelo (kombinezon), masku za lice (jednokratnu masku u skladu sa standardima EN149 ili višekratnu masku u skladu sa standardom EN140 sa filterom EN143), zaštitne naočare i rukavice otporne na hemikalije. Pri rukovanju lekom i mediciniranom hranom porebno je nositi rukavice i nije dopušteno piti, jesti, niti pušiti.
U slučaju kontakta leka sa kožom i sluznicama treba ih odmah dobro isprati većom količinom vode. U slučaju kontakta leka sa očima treba ih odmah dobro isprati većom količinom vode, tokom nekoliko minuta.
U slučaju udisanja leka, što pre napustiti kontaminiranu zonu i izaći na svež vazduh. Nakon rukovanja lekom i mediciniranom hranom, obavezno oprati ruke sapunom i vodom. U slučaju da se nakon izlaganja leku razviju simptomi kao što su osip ili svrab kože, treba odmah potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu leka.

ROK UPOTREBE: 1 godina, čuvanjem u originalnom pakovanju na temperaturi do 25ºC.
Rok upotrebe posle prvog otvaranja: upotrebiti odmah
Rok upotrebe medicinirane hrane: 7 dana, čuvanjem na temperaturi do 25ºC

Rok upotrebe nakon otvaranja: Iskoristiti odmah

PAKOVANJE: 1 x 500 g
Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje leka: kesa od tripleks folije
1 x 5 kg; 1 x 10 kg
Unutrašnje pakovanje: polietilenska kesa sa 5 kg ili 10 kg premiksa za mediciniranu hranu.
Spoljašnje pakovanje: papirni džak u kome se nalazi jedna polietilenska kesa sa 5 kg ili 10 kg
premiksa

NAČIN IZDAVANJA: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Back to Top