Tiadoks oralni prah 5 kg

Tiadoks oralni prah 5 kg

No Comments on Tiadoks oralni prah 5 kg

 

Farmaceutski oblik: Prašak

Sastav: Tiamulin hidrogen fumarat 33,3 mg/g i doksiciklin 100 mg/g

Farmakoterapijska grupa: Anbiotski lek za mediciranu ishranu

Upotreba: Lečenje infekcija respiratornog i digestivnog trakta.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV: 1 g oralnog praška sadrži:

Aktivna supstanca

  • tiamulin hidrogen fumarat 33,3 mg
  • doksiciklin u obliku doksiciklin hiklata 100,0 mg

Pomoćne supstance

  • dekstroza monohidrat

INDIKACIJE: Lečenje infekcija respiratornog (enzootska pneumonija, atrofični rinitis, pastereloza, pleuropneumonija) i digestivnog trakta (dizenterija, kolibaciloza, nekrotični enteritis) kod svinja, te hronične respiratorne bolesti kod živine kao i svih drugih infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin i doksiciklin kod obe vrste životinja.

KONTRAINDIKACIJE: Preparat se ne sme primenjvati, odnosno kontraindikovana je primena jonofornih antibiotika istovremeno, kao i 7 dana pre ili posle tretmana ovim preparatom, (ukoliko se ovaj koristi u količini, koje prevazilaze koncentraciju tiamulina od 100 ili više od 100g/1 tonu hrane). Takođe, preparat se ne daje suviše mladim životinjama, suprasnim krmačama (bar u prvom delu graviditeta), kokama nosiljama konzumnih jaja, svinjama težim od 113kg, kao i preosetljivim jedinkama.

NEŽELJENA DEJSTVA: Samo ponekada, a naročito posle duže primene leka i u dozama većim od propisane, kod tretiranih životinja se mogu pojaviti gastrointestinalni poremećaji, te usled toga proliv, povraćanje i anoreksija. Takođe, može nastati dermatitis, praćen eritemom, blagim edemom i pruritusom, a moguće su i reakcije preosetljivosti.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Svinje i živina.

DOZIRANJE I NAČIN PRIPREME: Preparat se indikovanim životinjama aplikuje oralno (umešan u hranu) u količini, odnosno dozi, koja (u zavisnosti od težine bolesti i vrste životinje) iznosi:
Svinje (umerena infekcija)
1-1,5 kg/t hrane (ekv. 33-50 ppm-a tiamulina i 100-150 ppm-a doksiciklina) u toku 7-10 dana.
Svinje (teška infekcija)
1,5-2 kg/t hrane (ekv. 50-66 ppm-a tiamulina i 150-200 ppm-a doksiciklina) u toku 7-10 dana.
Živina
1-1,5 kg/t hrane (ekv. 33-50 ppm-a tiamulina i 100-150 ppm-a doksiciklina) u toku 7-10 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA: Svakog dana praviti svežu smešu leka i hrane. Ukoliko posle nekoliko dana (3-4 dana) od početka primene leka, kod tretiranih životinja ne nastupi poboljšanje, treba preispitati dijagnozu. Lek ne davati životinjama duže od deset dana.

KARENCA: Meso tretiranih svinja nije za ishranu ljudi 10 dana, a živine 8 dana, posle poslednje primene leka.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA: Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece!

POSEBNA UPOZORENJA: Za primenu na životinjama.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:
Poželjno je da osobe (naročito one, koje su preosetljive na tetracikline i tiamulin) za vreme mešanja leka sa hranom ili pak davanja životinjama, nose zaštitne rukavice i masku, odnosno naočare. Razlog za ovo je moguća pojava iritacije ili senzibilizacije.
U slučaju akcidentalnog kontakta leka sa kožom ili sluznicom očiju, iste treba odmah isprati sa većom količinom sveže česmene vode.
Ukoliko se pojave alergijske reakcije (otok usana i/ili kapaka, crvenilo lica ili otežano disanje) treba odmah potražiti pomoć lekara, dok se životinjama (u zavisnosti od izraženosti simptoma) mora aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminici i glukokortikosteroidi.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA: Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

ROK UPOTREBE: 2 godine. Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!

Rok upotrebe nakon otvaranja: Iskoristiti odmah

PAKOVANJE: Kesica 100 g, kesa 1x500 g i džak 5 kg

NAČIN IZDAVANJA: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Back to Top