Tilovet 50 ml

Tilovet 50 ml

No Comments on Tilovet 50 ml

 

Farmaceuski oblik: Rastvor za injekciju

Sastav: Tilozin 200 mg/ml

Farmakoterapijska grupa: Antibiotik

Upotreba: Za lečenje svih respiratornih, gastrointestinalnih infekcija i lokomotornog sistema preživara, svinja, pasa i mačaka.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV: 1ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca

  • Tilozin 200 mg

Pomoćne supstance

  • Benzil alkohol 40 mg
  • Propilenglikol 497.56 mg

Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije.

INDIKACIJE: Lečenje respiratornih, gastrointestinalnih i urogenitalnih infekcija (enzootska bronhopneumonija, atrofični rinitis, tonzilitis, traheobronhitis, dizenterija, nespecifični enteritis, endometritis, mastitis, otitis, artritis mikoplazmatskog porekla), kao i drugih infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tilozin kod goveda, ovaca, koza, prasadi, pasa i mačaka.

KONTRAINDIKACIJE: Preparat se ne daje životinjama preosetljivim na tilozin i druge makrolidne antibiotike.
Kontraindikovana je aplikacija TILOVET®-a konjima i drugim vrstama ekvida jer injekcija tilozina kod ovih životinja može da prouzrokuje fatalnu dijareju.

NEŽELJENA DEJSTVA: Kod tretiranih svinja ( naročito posle primene većih doza leka i u toku dužeg vremenskog perioda), na mestu injekcije može doći do razvoja edema, eritema i pruritusa, kao i edema vaginalne i rektalne mukoze, pa čak i blage analne protruzije.
Intravenska primena tilozina kod goveda ponekad prouzrokuje kolaps, dispneju i depresiju.

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dwjstvo, koje nije navedeno u ovom upustvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Goveda, ovce, koze, prasad, psi i mačke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE: TILOVET® se aplikuje intramuskularno (i.m.) u dnevnoj količini, odnosno dozi koja iznosi za:
- goveda 1 ml/40 kg t.m. (ekv. 5 mg tilozina/kg t.m.)
- ovce i koze 1 ml/17 kg t.m. (ekv. 11,8 mg tilozina/kg t.m.)
- prasad 1 ml/20 kg t.m. (ekv. 10 mg tilozina/kg t.m.)
- pse i mačke 1 ml/20 kg t.m. (ekv. 10 mg tilozina/kg t.m.)

Lek se aplikuje jednom dnevno, a terapija traje 3-5 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA: Na jednom injekcionom mestu ne sme se aplikovati više od 10 do 15 ml govedima, odnosno ne više od 5 ml preparata ovcama, kozama i svinjama.

KARENCA:
Goveda:
meso i jestivi organi 28 dana
mleko 4 dana
Svinje:
meso i jestivi organi 28 dana
Ovce i koze:
meso i jestivi organi 8 dana
mleko 4 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA: Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece!

POSEBNA UPOZORENJA: Za primenu na životinjama.
Upotreba leka koja nije u skladu sa upustvom datim u Sažetku karakteristika leka i Upustvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na tilozin i da smanji efikasnost lečenja drugim makrolidnim antibioticima, zbog moguće ukrštene rezistencije.
Lek se ne daje konjima i drugim ekvidima.
Kod pojave reakcije preosetljivosti, terapiju treba prekinuti i životinjama odmah aplikovati adrenalin, a kasnije po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.
Lek ne treba mešati sa drugim rastvorima za injekciju.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije
Nema podataka o štetnom dejstvu tilozina u toku graviditeta.
Tilozin se izlučuje mlekom, pa se ne preporučuje njegova primena kod životinja u periodu laktacije.

Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:
Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima.
Nakon svake primene treba oprati ruke.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA: Neupotrebljen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

ROK UPOTREBE: 2 godine.

Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25°C.

PAKOVANJE: Bočica sa 50ml rastvora za injekciju.

NAČIN IZDAVANJA: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Proizvodnja lekova

Evrolek Pharmacija d.o.o

Pocerska bb, 15000 Šabac

Južna radna zona I

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-15:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 776 000 6

email: evrolek@gmail.com

Veterinarska Stanica Evrolek

Odgovorno lice: dr vet.med. Dušan Lazić

Kralja Milutina 4, 15000 Šabac

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-20:00 časova

subota

08:00-19:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 345 - 112

email: evrolek@gmail.com

Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinu

www.vet.minpolj.gov.rs

Agencija za lekove i medicinska sredstva

www.alims.gov.rs

Fakultet veterinarske medicine

www.vet.bg.ac.rs

Veterinarska komora Srbije

www.vetks.org.rs

Srpsko veterinarsko društvo

www.svd.rs

European medicines agency (EMA)

www.ema.europa.eu

Back to Top